Các số liên lạc

.

Giờ làm việc

Thứ hai đến Chủ Nhật

8h 00 đến 18h 00

.

Nem Nem s.r.o.

Vinohradská 2165/48, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 08220174